ارائه مجازی مقاله
# کد مقاله عنوان مقاله فایل ها نظرات
1 15diffdyn-1006   PERMANENCY IN PREDATOR-PREY MODELS OF LESLIE TYPE WITH RATIO-DEPENDENT SIMPLIFIED HOLLING TYPE-IV FUNCTIONAL RESPONSE
نویسندگان: حسن قلی زاده امیراباد
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
2 15diffdyn-1008   A Study on The Ecological Initial Value Problems: The Exponential and Logistic Growth Rates of Single Species Models Having Harvested Factor
نویسندگان: محمدحسین رحمانی دوست - آتنا قاسم آبادی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
3 15diffdyn-1029   PARABOLIC CONTOUR TO NUMERICAL APPROXIMATION OF FRACTIONAL VOLTERRA INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATION OF FIRST KIND
نویسندگان: مهشید فروغی پور - محمدشفیع دهاقین
2 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
4 15diffdyn-1038   A HERMITE INTERPOLATION METHOD TO SOLVE A NON-ISOTHERMAL REACTION-DIFFUSION MODEL
نویسندگان: نسیبه کرم‌الهی - محمد حیدری - قاسم برید لقمانی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
5 15diffdyn-1042   Numerical solution for fractional Bratu's initial value problem
نویسندگان: فاطمه قومنجانی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
6 15diffdyn-1047   FLIP BIFURCATION IN PIECEWISE SMOOTH MAPS
نویسندگان: رویا مکرونی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
7 15diffdyn-1050   STOCHASTIC ANALYSIS OF A BLOOD GLUCOSE REGULATORY MODEL
نویسندگان: طیبه واعظی زاده - فاطمه محبتی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
8 15diffdyn-1051   روش جدید در حل مساله قیمت گذاری
نویسندگان: زینب یاسینی - الهام دسترنج - حسین صاحبی فرد
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
9 15diffdyn-1066   تشخیص ‎ پا‏یداری عفونت در بدن میزبان ویروس اچ ای وی
نویسندگان: زهره دادی - زهرا قلی پور - محمد علینژاد مفرد
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
10 15diffdyn-1079   PROVIDE A METHOD FOR SOLVING LINEAR INTEGRAL EQUATIONS
نویسندگان: مریم حق شناس
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله